استاد محمود فرشچیان

استاد محمود فرشچیان در بهمن ماه سال 1308 در اصفهان به دنیا آمد.
پدر محمود که استعداد فرزندش را در نقاشی دید او را به کارگاه نقاشی استاد حاج میرزا آقا امامی بود.
محمود در آنجا خوب به حرفهای استادش گوش می کرد و نقاشی های زیبایی می کشید. او بعد از آن که کمی بزرگتر شد برای مطالعه در مورد آثار نقاشی هنرمندان بقیه ی کشورها به اروپا رفت.
استاد محمود فرشچیان در اروپا صبح های زود با بسته ایی کاغذ و قلم وارد موزه های نقاشی می شد و شب آخر از همه از آنجا بیرون می آمد.
این استاد بزرگ نقاشی های بسیار قشنگی را کشیده است که ما از تماشا کردن آن ها لذت می بریم.