1
   کمال الملک  
2
  استاد اسماعیل آشتیانی   جدید  
3
  استاد حسین بهزاد   جدید  
4
  استاد محمود فرشچیان  
5
  میرزارضا کلهر