بابا نوئل
می خوام بهتون یاد بدم چجوری میشه صورت بابا نوئل رو بکشین.
آماده اید؟ این بابا نوئل رو می خوایم با هم بکشیم.

(1) اول یک دایره می کشیم بعد دو تا خط می کشیم
یکی بالا به پایین یکی راست به چپ تا نصفش مشخص بشه

(2) حالا دو تا خط سبز رو میکشیم برای اینکه صورت رو درست بکشیم.

(3) حالا چشم و سیبیل های بابانوئل رو می کشیم.

(4) لبه کلاه رو هم می کشیم.

(5) ریش بابا نوئل رو می کشیم.

(6) کلاهش رو می کشیم.

(7) کلاه رو کامل تر می کشیم.

(8) منگوله کلاه رو هم میکشیم و تمام.

فقط کافیه کلاه بابانوئل قرمز بشه

اینم بابانوئل پایانی