رنگ‏های اصلی
قرمز، زرد و آبی رنگهای اصلی هستند چون دانه‌های رنگی آنها از ترکیب هیچ رنگ دیگربه وجود نیامده و از مخلوط این سه رنگ، رنگ خاکستری بد ست می آید.


مخلوط دو رنگ اصلی مثل قرمز و زرد، رنگ نارنجی است که به آن رنگ فرعی می گویند.سبز، نارنجی و بنفش رنگ هایی هستند که از مخلوط رنگهای اصلی تشکیل شده اند.
حالا بگوئید ،سبزوبنفش از مخلوط کدام رنگ های به وجود آمده اند؟وجزء کدام دسته رنگ ها می باشند؟
بله رنگ سبز از مخلوط کردن دو رنگ آبی وسبز بدست می آید و رنگ بنفش از مخلوط کردن دو رنگ قرمز وآبی بوجود می آید وبه این دو رنگ رنگ فرعی می گویند.