رنگ

اگر نور سفيد ( نور خورشيد ) را تجزيه كنيم، نواري از رنگهاي قرمز، نارنجي، زرد، سبز و آبي گرفته تا بنفش به وجود مي آيد. . اين تجزيه نور بعد از باران به شکل رنگين كمان در آسمان ديده مي شود. اگر اين اشعه رنگين به وسيله يك عدسي جمع شود، از جمع شدن آن رنگ ها دوباره نور سفيد حاصل مي گردد.
وقتي نور سفيد به يك جسم رنگي مي تابد، آن شيء قسمتي از نور را جذب و قسمتی از آن را منعكس مي كند. هر جسمي بر حسب رنگ خود، نور همرنگ خودش را منعكس مي كند. مثلاً يك جسم قرمز، نور قرمز را منعكس مي كند و ساير نورها (زرد و نارنجی و سبز و آبی و...)  را به خود مي گيرد. هر گاه جسمي همه ی نور را جذب كند به رنگ سياه ديده خواهد شد و اگر همه نورها را منعكس نمايد، سفيد به نظر خواهد آمد.