گَردهای رنگی
امروز وقتی مداد سیاه را تراشیدم گَرد ریزِ مداد روی کاغذ ریخت. وقتی انشایم را می نوشتم دستم روی آن کشیده شد و وقتی دستم را برداشتم دیدم کاغذ سفید من طوسی شده است. این طوری یک وسیله تازه وجالب برای نقاشی پیدا کرده بودم. تصمیم گرفتم برای انشایی که نوشته بودم با روش جدید یک تصویر هم بکشم. شکل ها را که کشیدم با کمک مداد تراش و مداد رنگی هایم مقداری گرد رنگی تهیه کردم و با انگشت آن ها را روی کاغذ مالیدم. حالا چون بار اولم است خیلی خوب نشده، اما مطمئن هستم با تمرین بهتر از این می شود. آیا تو هم تا به حال روش تازه ای برای رنگ کردن کشف کرده ای ؟