گوسفند

دوستان عزیز برای یادگیری نقاشی گوسفند مراحل را به ترتیب انجام دهید و نقاشی خودتان را به دلخواه رنگ آمیزی کنید. توجه داشته باشید که در اینجا یک گوسفند فانتزی و کارتونی آموزش داده شده و نقاشی گوسفندی که شبیه گوسفند واقعی باشد به تمرین و دقت زیادی نیاز دارد و لازم است مدتی تمرین کنید تا بتوانید نقاشی هایی نزدیک به واقعیت بکشید.
























موفق باشید.