کفشدوزک

بچه های عزیز به تصاویر نگاه کنید و مرحله به مرحله انجام دهید تا در آخر یک کفشدوزک زیبا داشته باشید.