رنگ های مکمل و متضاد

دو رنگ مكمل دو رنگي هستند كه همه ی رنگهای اصلی را در خود داشته باشند . مثلاً رنگ قرمز یک رنگ اصلی است رنگ مکمل رنگ قرمز رنگی است که دو رنگ اصلی دیگر یعنی زرد و آبی را داشته باشد و سبز آن رنگی است که از ترکیب زرد و آبی به دست می آید. پس رنگ قرمز و سبز دو رنگ مکمل هستند. بنابراين، رنگ مكمل رنگ آبی رنگی است که از تركيب دو رنگ اصلي ديگر یعنی زرد و قرمز به وجود می آید و آن رنگ نارنجی است . حالا تو به من بگو رنگ مکمل رنگ زرد چیست؟

هر دو رنگ مكمل با يكديگر متضاد نيز مي باشند. يعني در كنار يكديگر اختلاف شديدي را به چشم مي آورند. به طور مثال در يك فضاي سبز رنگ چند لكه كوچك قرمز به راحتي به چشم مي خورد و خود را نمايان مي سازد و تضاد خود را با زمينه سبز نشان مي دهد.