نقاش کوچولوها! (3)

حالا با سایه روشن نقاشی کنید!

یک مدل ساده انتخاب کنید (مثل تخم مرغ، سیب و ...) مدل را روی یک جای سفید طوری قرار بدهید که سایه ی هر دو روی یکدیگر قابل مشاهده باشد. ابتدا طرح کلی مدل را کم رنگ روی کاغذ بکشید. حالا با مداد طراحی، طرح خودتان را خاکستری کم رنگ کنید به مدل نگاه کنید جاهایی که روی مدل نور افتاده خاکستری را خیلی کمرنگ تر بکنید. حالا دوباره با دقت به مدل نگاه کنید قسمت هایی که روی مدل سایه افتاده را روی طرح خودتان سایه نسبتاً تیره بزنید و خاکستری پررنگ بکنید. دقت کنید قسمت های تیره باید در قسمت های روشن محو بشود و نباید به وسیله ی خط از هم جدا بشوند. یعنی قسمت های تیره را آرام آرام کم رنگ کنید تا به رنگ خاکستری کم رنگ برسید؛ نه اینکه قسمتی از طرح خیلی پررنگ و قسمتی خیلی کمرنگ باشد.
منتظر ادامه مطالب باشید . . .