آموزش گام به گام نقاشی ـ سنجاب

بچه های عزیز قلم و کاغذ بردارید مرحله به مرحله با ما پیش بیایید تا در آخر یک سنجاب قشنگ داشته باشید.

اینم سنجاب ما بعد از رنگ آمیزی