دروغ سنج چگونه کار می کند؟

حتماً اسم دستگاه دروغ سنج را شنیده ای. می دانی این دستگاه چگونه کار می کند؟ خیلی ساده است. وقتی دستگاه به بدن وصل می شود چیزهایی مانند فشار خون، دمای بدن و ضربان قلب را اندازه می گیرد. وقتی کسی دروغ می گوید تغییراتی در بدنش رخ می دهد دستگاه متوجه این تغییرات می شود و آن ها را ثبت میکند. اکنون در برخی از کشورها هنگام باز جویی از متهمان از دروغ سنج استفاده می کنند.

 

چه طور دروغ سنج بسازیم ؟

روش ساخت چند دروغ سنج ساده
برای ساختن این وسیله به یک برگ کاغذ، خودکار و خط کش نیاز داری. یک جدول بکش که دو ستون داشته باشد در یک ستون نام روزهای هفته را بنویس و ستون روبرو را خالی بگذار. این برگه را جایی قرار بده که هر شب به آن دسترسی داشته باشی. هر شب به حرفهایی که در طول روز زده ای فکر کن.اگر خدای ناکرده حرف نادرستی به زبانت آمده جلوی آن روز یک علامت بگذار و در آخر هفته همه را جمع بزن. این طوری به حرفهایی که می زنی بیشتر توجه می کنی. تلاش کن هر هفته تعداد علامت ها کمتر و کمتر شود. مطمئن باش خدا هم کمکت می کند. پیامبر (ص) فرمود:« به حساب های خودتان رسیدگی کنید قبل از اینکه در اخرت به حسابهایتان برسند.» ما می توانیم به کمک این وسیله به گفته هایمان رسیدگی کنیم. این وسیله کاملاً شخصی است. می توانی طرز ساختن ان را به دیگران یاد بدهی، اما لطفاً آن را به کسی نشان نده.