9
   دست سفالی  جدید  
8
   برگ های گِلی  جدید  
7
   جغد  
6
   کاسه ی گِلی، کاسه ی گُلی  
5
   آموزش گربه نشسته با گل سفال  
4
   کاسه  
3
   ساخت ظرف چهارگوش با فیتیله  
2
   یک تمرین دیگر (با فیتیله)  
1
   ساخت سفال با فیتیله