جدول شماره (12)


1- 25 تیر روز ..... است.
2- جنگ میان حضرت علی (ع) از یک طرف و عایشه، طلحه و زبیر از طرف دیگر
3- محل دیده بانی
4- پوست و مو و مژه هایش سپید است.
5- 13 رجب سالروز تولد ایشان است: «روز پدر»
6- از القاب حضرت فاطمه (س)؛ به معین پاکدامن
7- از غزوه هایی که علیه یهودیان بود و امیرالمؤمنین (ع) در پیروزی آن نقش مهمی داشتند.
8- عالم بین دنیا و آخرت
9- مادر حضرت فاطمه (س)
10- عقل و خرد
11- شیر درّنده
12- گروه و دسته انگلیسی
13- گشودن و پیروز شدن
14- مراسمی عبادی در سه روز از ماه رجب که در آن روزها مسلمان ها در مسجد می نشینند و عبادت می کنند.
15- تله
16- از مزه ها
17- عده ای که پس از ماجرای حکمیت بین امیرالمؤمنین (ع) و معاویه از دین خارج شدند.
18- مهمان ..... خداست
19- غزوه ای که امیرالمؤمنین (ع) در آن حضور نداشتند و در مدینه ماندند.
20- نیاز و احتیاج
21- نوزدهم این ماه قمری، روز ضربت خوردن امیرالمؤمنین (ع) است
22- برکت سفره


سروش کودکان شماره 200