31
   از کیسه ی خلیفه بخشیدن جدید  
30
   آتش بیار معرکه جدید  
29
   آب پاکی روی دست کسی ریختن جدید  
28
   برگ سبزی است تحفه ی درویشی جدید  
27
   عرعر خر را قبول داری، حرف مرا قبول نداری!؟  
26
   ملانصرالدین  
25
   خر بیار باقلا بار کن  
24
   چو فردا شود فکر فردا کنیم  
23
   اگر بشود، چه می شود  
22
   فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه!  
21
   باد آورده  
20
   یک خشت هم بگذار در دیگ  
19
   آش نخورده و دهان سوخته  
18
   سالی که نکوست از بهارش پیداست  
17
   ما پوستين ول كرديم  
16
   فوت کوزه گری  
15
   بزك نمير بهار مياد خربزه و خيار مياد  
14
   یک دست صدا ندارد  
13
   دوستی خاله خرسه  
12
   يك كلاغ، چهل كلاغ  
11
   هنوز دو قورت ونيمش هم باقي است.  
10
   قسم روباه را باور کنم یا دم خروس  
9
   كفگير به ته ديك خورده  
8
    جورچین ضرب المثل‏ها  
7
   آستین نو، بخور پلو  
6
   ایراد بنی اسرائیلی  
5
   آن روز که جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت نبود  
4
   هر چه پول بدهی همان قدر آش می خوری  
3
   با یک گل بهار نمی شه  
2
   بار کج به منزل نمی رسد  
1
   هر که بامش بیش برفش بیشتر