جدول شماره (15)


سودوکو با اشکال
دوستان عزیز برای حل جدول «سودوکو» باید دقت داشته باشید که تصاویر به صورتی در جدول قرار گیرند که هر ردیف شامل تمام تصاویر شود و ضمناً در هر ردیف افقی یا عمودی هیچ تصویری تکراری نباشد. علاوه بر این تصاویر در حالت ضربدری جدول نیز نباید تکراری باشند. پس با دقت جدول را حل کنید.