جدول شماره (18)


دوست عزیز!
میوه ها را طوری در خانه های جدول قرار بده که نه از سمت افقی و نه از سمت عمودی هیچ میوه ای تکراری در خانه های جدول قرار نگیرد.