جدول شماره (19)1) مراسم مهمانی رفتن های عید نوروز
2) برعکس «کو» - مهمان خارجی که برای دیدار به کشوری می آید
3) حرف مشترک خانواده سفره هفت سین - ه یک وسیله بازی است و هم معنی توان می دهد. - واحد پول ژاپن
4) با آن درخت را قطع می کنند. - کلمه ای که برای ربط دادن اجزای جمله هم به کار می رود. - شور است.
5) پیامبر مشهور به زیبایی و پاکدامنی - می سوزد و روشنی می بخشد.
6) وحشی شدن اسب - هم نام فیلمی است و هم ظرفی است که در آن ترشی می اندازند.
7) رها شده
8) چای را خوش عطر می کند. - مخالف زبری- بدون آن ماهی را چطوری سر سفره هفت سین بگذارند؟
9) برعکس «تا» - «خوب» به انگلیسی - خانه
10) از دوستان «هری پاتر» - چشمی که خوب نمی بیند.

طراح سؤال: لاله جعفری