، آب، دوغ، خیار


این ها را خریدیم:
ماست
خیار
فلفل
نمک
(سبزی (شوید، نعناع، مرزه، ترخون و ریحان
کشمش
گردو
اول سبزی ها را پاک کردیم. بعد خرد کردیم. در ظرف ریختیم.
بعد، ماست ریختیم. دو عدد خیار پوست کندیم،گردو را خرد کردیم و داخل ظرف ریختیم. و بعد کشمش ریختیم.
در ظرف دیگر با آب و ماست، دوغ درست کردیم. دوغ را داخل ظرف ریختیم و نمک و فلفل هم ریختیم.
بعد، یخ ریختیم و زود خوردیم تا گرم نشود.


  سروش کودکان شماره 201