7
   چراغ عابر پیاده  
6
   عبور از خیابان (خط کشی عابر)  
5
   عبور از خیابان (پل عابر پیاده)  
4
   عبور از خیابان (خط کشی عابر)  
3
   سفارش های رانندۀ نمونه اتوبوس  
2
   کمربندها را ببندید  
1
   عبور از خیابان (رعایت نکردن قوانین)  
16
   توقف ممنوع  جدید  
15
   تابلوهای بازدارنده (8)  
14
   تابلوهای بازدارنده (7)  
13
   میدونی اسم این تابلو چیه؟  
12
   چراغ راهنمایی (شعر)  
11
   تابلوهای بازدارنده (6)  
10
   تابلوهای بازدارنده (5)  
9
   تابلوهای بازدارنده (4)  
8
   تابلوهای بازدارنده (3)  
7
   تابلوهای بازدارنده (2)  
6
   تابلوهای بازدارنده (1)  
5
   نشانه ‌های راهنمایی و رانندگی در ایران  
4
   عابر پیاده  
3
   علامت های پلیس با استفاده از دست  
2
   چراغ راهنمایی  
1
   معانی و تعاریف  

2
   از خیابون که رد می شی  
1
   کلاه ایمنی ات