1
   عکاسی  
2
   هوا فضا  
3
   خیاط  
4
   پرستار  
5
   دکتر  
6
   معلم  
7
   آتش نشان  
8
   نجار  
9
   رفتگر  
10
   پلیس  
11
   بنا  
12
   هر کس را به شغل خودش برسان!  
13
  وسایل ساختن خانه  
14
   چه کسانی در یک مجلّه کار می کنند    
15
   قالی بافی    9
   شعر مشاغل ***  
8
   نجاری جدید  
7
   پزشکیجدید  
6
   شیشه گری  
5
   نانوایی  
4
   باغداری  
3
   مشاغل در قرآن (معلمی)  
2
   سفال گری  
1
   دندانپزشکی