زرده بر

شکارچی بدبو
نام این حیوان«زرده بَر» است. زرده بر با سمورها و راسوها هم خانواده است. این حیوان گوشت خوار،از جوندگان، پرندگان، خزندگان و حشرات تغذیه می کند. در اروپا نوعی از این حیوان را برای شکار خرگوش تربیت می کنند آنها این حیوان را به داخل سوراخ خرگوش می فرستند تا آن را شکار کند و بیرون بیاورد. زرده بر مانند اغلب راسوهای دیگر، هنگام احساس خطر خرخر می کند، موهایش را سیخ می کند، دمش را بالا می آورد و بوی نامطبوعی از خودش خارج می کند تا دشمنش را فراری دهد.