23
   دروازه جهنم جدید  
22
   قدیمی ترین پرچم جهان جدید  
21
   اولین مجسمه ها جدید  
20
   بلند ترین ساختمان های دنیا  
19
   چرخ را چه کسانی اختراع کردند؟  
18
   بزرگترین معابد  
17
   بزرگترین کلیسا  
16
   اولین سفر دور دنیا  
15
   ابتدا چه کسانی از سنجاق قفلی استفاده می کردند؟  
14
   بزرگترین آبشار دنیا  
13
   بزرگترین امپراطوری  
12
   بزرگترین قلعه  
11
   بزرگترین قصر (شهر ممنوعه)  
10
   کشتی  
9
   اهرام مصر  
8
   شهر ممنوعه   
7
   بزرگترین آبشار دنیا   
6
   بزرگترین کلیسا   
5
   دیوار چین    
4
   کوچک ترین کشور  
3
   اولین سفر دور دنیا    
2
   چشمه های شفا بخش   
1
  نخستین مسافران قطب