چشمان خفاش


خفاش از جمله حیوانات پستاندار می باشد،که می تواند پرواز کند .وتنها به هنگام شب از لانه خود بیرون می آید .به این دلیل که چشمانش ضعیف است ونمی تواند در مقابل نور خورشید مقاومت کند. از خصوصیات خفاش این است که نور را به صدا تبدیل می کند .که این امر باعث می شود. که مسیر خود را پیدا کند. واز نور خورشید بی نیاز باشد.
خفاش از خود صداهائی ایجاد می نماید که انسان قادر به شنیدن آن نیست.


لیکن خفاش بوسیله دو گوش پهن خود انعکاس آن صداها را که به اجسام مختلف برخورد کرده را می شنود. واز این طریق خفاش می تواند موقعیت خود را نسبت به مکانی که در آن قرار گرفته و نسبت به اجسام پیرامون خود بسنجد که این عمل با سرعت ودقت فوق العاده انجام می شود .تا جائی که طعمه را از غیر طعمه می شناسد .
انسان ها با مطالعه در خفاش ها توانسته اند استفاده های فراوانی در عملکرد رصد خانه ها وساخت رادار انجام دهند .