خرس

تا می توانم می خورم
خرس ها پستانداران بامزه ای هستند. خرس ها با هیکل بزرگشان همیشه در حال خوردن هستند. آن ها در فصل های بهار و تابستان در علف زارهای اطراف جنگل ها علف و حشره می خورند، در پاییز داخل جنگل می روند و تا می توانند از میوه ی درخت بلوط و آلوچه جنگلی استفاده می کنند و در فصل زمستان می خوابند تا دوباره همه جه سبز شود. این عکس در منطقه حفاظت شده ی البرز مرکزی در استان مازندران گرفته شده است. عکاس این عکس تنها 15 قدم با خرس فاصله داشته است.