موریانه
مطالعه ی کشور عجيب و منظم موريانه هانشان می دهد که موريانه ها هم حرف مي زنند و هم زبان مخصوص به خود را دارند.
لانه موريانه ها که نيمي از آن در زير زمين و نيمي از آن روي زمين است، مخروطي شکل است . در هر يک از اين لانه ها يک ملکه وجود دارد که حدود ده تا پانزده سال عمر مي کند و هر سال تعداد فرزندان وي زياد مي شود. چرا که ملکه هر دو ثانيه يک تخم مي گذارد.
خانه موريانه ها داراي چندين طبقه است . طبقات و ساختمان خانه موريانه ها به شرح زير است:
طبقه اول: در و راهروی ورودی
طبقه دوم: خوابگاه تابستاني کارگران.
طبقه سوم: اطاق نهار خوري تابستاني.
طبقه چهارم: انبار آذوقه.
طبقه پنجم: سرباز خانه.
طبقه ششم: مقر تابستاني ملکه.
طبقه هفتم: انبار تره بار.
طبقه هشتم: آغل حيوانات شيرده . (موريانه ها شته درختان را اسير کرده، به لانه خود برده، از آنها مراقبت مي کنند و از شيره و عصاره اي که اين شته ها مي سازند، استفاده مي کنند.)
طبقه نهم: اطاق بچه ها.
طبقه دهم: اطاق بازي.
طبقه يازدهم: بيمارستان و تأسيسات پزشکي.
طبقه دوازدهم: خوابگاه زمستاني کارگران و گورستان.
طبقه سيزدهم: مقر زمستاني ملکه.
اين کشور عجيب دو سه ميليون جمعیت دارد. اگر خطري موریانه ها را تهديد کند، همه موريانه ها به وسيله ماموران انتظامات با خبر شده و آماده مقابله با خطر مي گردند.


تعويض موريانه نگهبان و احوالپرسي آنان

سربازان نگهبان در ورودي لانه، مشغول نگهبانی هستند و لحظه اي غفلت نمي کنند. اين سربازان ريز به محض احساس خطر، ديگران را خبر مي کنند. نگهبانان در زمانهای معين و دقيق عوض مي شوند، از اينجا مي توان فهمید که موريانه داراي قدرت تشخيص وقت است. همچنين از نزاکت و ادب نيز بي بهره نيستند، هنگامي که همديگر را ملاقات مي کنند، به هم نزديک شده و بينيشان را به هم مي مالند. مثل اينکه مي خواهند يکديگر را بشناسند يا سلام و احوالپرسي کنند. بعد از آن خداحافظي کرده و به راه خود ادامه مي دهند.

اعلام خطر موريانه ها

موريانه ها براي اينکه خطر را به سايرين اطلاع دهند، سرشان را به ديواره چوبي لانه ميکوبند، در نتيجه لرزشی داخل خانه ایجاد شده و ساير موريانه ها آگاه مي گردند.

گفتگو با گرسنه ها

موريانه ها مانند مورچه ها در تمام امور با هم همکاري مي کنند. در جامعه موريانه ها گرسنه وجود ندارد. يعني گرسنه با سير ارتباط پیدا میکند و احتياجش را به او می گوید. خميري که موريانه ها از چوب مي سازند، در معده یشان ساخته می شود. اگر موريانه اي که گرسنه است، با موريانه ی سیری برخورد کند، موریانه ی سیر قسمتي از غذايی که در معده اش می سازد را به او مي دهد. به اين طريق در کشور آنها فقير و ثروتمند نيست. آنها با اين روش بسيار هوشمندانه و ساده، جامعه کاملي راساخته اند.
بد نيست بدانيم که تشکيلات جامعه مورچه ها و زنبورها هم همينطور مرتب و منظم است.