گربۀ دم کوتاه

ساه گوش از گربه های کوچک ایران است. سیاه گوش یک فرق جالب با گریه های دیگر دارد؛ این گربه، دمی بسیار کوتاه دارد که نوک آن پهن و سیاه است!
بدن سیاه گوش از خال های سیاه توپر پوشیده شده است و بالای گوش هایش موهای بلند سیاه رنگی وجود دارد. سیاه گوش در مناطق جنگلی و بوته زارهای کوهستانی زندگی می کند.