آیا وجود دوتا جوجه در یک نخم مرغ ممکن است ؟

نه، تا به حال کسی بیرون آمدن دو تا جوجه را از یک تخم مرغ ندیده است. چون در یک تخم مرغ، برای رشد دو جوجه غذای کافی وجود ندارد.