1
  آفرینش حیوانات  جدید  
2
  باهوش و جدی  جدید  
3
   پرنده اما عجیب  جدید  
4
   مادری مهربان جدید  
5
   تلاش برای شناخت بیشتر جدید  
6
   شیر با پاهای گوسفند جدید  
7
   باهوش و حیله گر جدید  
8
   خرطوم یا گردن جدید  
9
   خدمتگزاران بشر جدید  
10
   پرواز در آسمان جدید  
11
   دیده بان در آبجدید