دهان یک کروکدیل

به این دهان پر از دندان نگاه کنید! دندان های کروکدیل ها مرتب می ا فتد و به جای آنها دندان های جدیدی می روید. بنابراین دهان آنها همیشه پر از دندان است.
ماهیچه های دهان آنها به اندازه ای قوی است که معمولاً حیواناتی که در دهان می گیرند، نمی توانند فرار کنند. اما می توان با یک دست دهان یک کروکدیل را بسته نگه داشت.
آنها مثل سایر گوشتخواران خطرناکند، در زیر آب مخفی می شوند و به حیواناتی که برای آب خوردن کنار آب می آیند، حمله می کنند. آنها را به دندان می گیرند و به زیر آب می برند. حتی ممکن است به انسانی که به آب نزدیک شده است، حمله کنند!