1
   شبیه محیط شدن   
2
   انگشت نما شدن   
3
   به رنگ محيط درآمدن    
4
   با هم بودن  
5
   روشهای متفاوت  
6
   بوتیمار جدید  
7
    راه فرار جدید  
8
   تلاش برای شناخت بیشتر جدید  
9
   دربارهي اين تصاوير چه فكر ميكنيد؟