دایناسورها

دایناسورها حیواناتی بودند که در زمان های خیلی خیلی قدیم زندگی می کردند. دایناسورها انواع گوناگونی داشتند. اندازه های آنها هم مختلف بود. بعضی از دایناسورها گردن های بلند و دم های دراز داشتند. بعضی از آنها بدن های کوچک و لاغر داشتند. بعضی از دایناسورها در خشکی زندگی می کردند و بعضی از آنها در آب. بعضی از آنها با دو پا راه می رفتند و بعضی دیگر با چهار پا. غذای بعضی از دایناسورها گوشت بود و غذای بعضی دیگر علف و گیاه. کلمه ی دایناسور به معنی «مارمولک وحشتناک» است. دانشمندان می گویند که بعضی از دایناسورها خطرناک و درنده بوده اند. کوچکترین دایناسورها تقریباً به اندازه ی جوجه بوده اند. بزرگترین آن ها هم اندازه ی 9 یا 10 تا فیل بوده اند. دقیق معلوم نیست دایناسورها به خاطر چه چیزی از بین رفتند. سالها قبل هوای کره ی زمین بسیار سرد شده و تعداد زیادی از جانوران در این سرمای هوا نتوانستند طاقت بیاورند و از بین رفتند. دانشمندان معتقدند به احتمال زیاد دایناسورها هم در جریان همین تغییر هوای کره ی زمین از بین رفته اند.