دلفین ها

با هوش وبامزه
دلفین ها به باهوشی و با مزگی معروف هستند یکی از انواع دلفین ها ، دلفین بینی بطری است. این دلفین در آب های خلیج فارس هم زندگی می کند. دلفین یک پستاندار است.