اسکینگ اِشنایدر
نه مار، نه مارمولک

«اسکینگ» نوعی مارمولک است که دست و پاهای بسیار کوتاهی دارد؛ در واقع چیزی بین مار و مارمولک است. آن ها بدن های برّاق و صاف و صیقلی دارند. این مارمولک ها بسیار ترسو هستند و بیشتر وقتها در مخفی گاه های زیر زمینی شان پنهان می شوند؛ به همین خاطر زیاد شناخته شده نیستند.
عکسی که می بینید متعلّق به نوعی اسکینگ، به نام اسکینگ اِشنایدر است.