ماهی کور !

تا به حال اسم ماهی کور به گوشتان خورده است؟ ماهی هایی که در غارها و اعماق دریا زندگی می کنند به دلیل تاریک بودن محل زندگیشان احتیاجی به چشم ندارند؛ چون نمی توانند در آن تاریکی چیزی را ببینند. در ایران،غارهای استان لرستان(خرم آباد) نوعی از این ماهی های کور زندگی می کنند که در سطح جهان بسیار ارزشمند است. دانشمندان می گویند اگر جانداری سالهای زیاد از عضوی استفاده نکند بعد از مدتی آن عضو را از دست میدهد.