قزل آلای رنگین کمان

یکی از مهمانان ناخوانده ی ایران قزل آلای رنگین کمان است. قزل آلای بومی ایران، قزل آلای خال قرمز است. حدود 40 سال پیش پرورش دهندگان ماهی، قزل آلای رنگین کمان را وارد ایران کردند. قزل آلای رنگین کمان سریع تر از بقیه قزل آلا ها رشد می کند. به همین دلیل از نظر اقتصادی پرورش این ماهی ها هزینه ی کمتری دارد. قزل آلای رنگین کمان غذاها را تند تند می خورد و تمام می کند غذای کافی برای قزل آلاهای قرمز نمی ماند.