گربه ماهی

ماهی ها معمولاً تخم هایشان را روی آب رها می کنند برخی از این تخم ها از بین می روند و بیشتر آن ها به ماهی تبدیل می شوند گربه ماهی ها بر خلاف دیگران از تخم هایشان مراقبت می کنند آن ها تخم ها را یک ماه در دهان نگه می دارند تا ماهی های کوچک به دنیا بیایند این مراقبت تا دو هفتگی بچه ماهی ها ادامه دارد. جالب است که این مراقبت را گربه ماهی پدر انجام می دهد. نوعی از این گربه ماهی ها در دریای خلیج فارس و عمان نیز وجود دارد.