خارپشت ایرانی

یکی از انواع خارپشت هایی که در ایران زندگی می کنند، خارپشت ایرانی است. این خارپشت در مناطق مرکزی ایران و سیستان و بلوچستان زندگی می کنند. خار پشت در برابر سم مار مقاومت زیادی و می توانند آن هارا شکار کنند بدون آن که آسیب ببینند!