اسب آبی

اسب آبی علف خواراست، دندان های بزرگ و بدن تنومند آن باعث شده است که مخصوصاً برای انسان ها خطرناک باشد. دندان های بزرگ جلویی اسب آبی برای جنگیدن با اسب های آبی دیگر کاربرد دارند. اگر اسب آبی احساس خطر کند، ممکن است به انسان حمله کند.