کفشک ماهی، دو چشم در یک طرف

کفشک ماهی یکی از عجیب و غریب ترین قیافه ها را دارد. چشم های کفشک ماهی هنگام تولد، در دو طرف سرش قرار دارد؛ ولی همین طور که بزرگ تر می شود، به تدریج یکی از چشم هایش حرکت می کند و به طرف چشم دیگر می رود طوری که دو چشم در یک طرف سر قرار می گیرد! کفشک ماهی برای اینکه از دست دشمنانش در امان بماند رنگ عوض می کند و خود را به رنگ محیط اطرافش در می آورد. محققان در یک آزمایش جالب به این نتیجه رسیده اند که تغییر رنگ کفشک ماهی، بستگی به چیزی دارد که چشمش می بیند. مثلاً اگر کاغذ سیاه و سفیدی داشته باشیم و کفشک ماهی را طوری بگذاریم که چشم هایش روی قسمت سفید باشد و تنش روی قسمت سیاه رنگ بدنش روشن می شود و اگر بدنش را روی قسمت سفید و چشم هایش را روی قسمت سیاه بگذاریم کم کم بدنش تیره می شود!