کفش دوزکها

حشره کش های طبیعی
بیش از 100 نوع کفش دوزک در دنیا وجود دارد. کفش دوزکها شکل و رنگهای مختلفی دارند. حتّی کفش دوزکهایی وجود دارند که رنگ بدنشان به جای قرمز، زرد یا سفید است.
تعداد خال ها در کفش دوزک های مختلف هم فرق می کند. نوعی کفش دوزک وجود دارد که تنها دو خال دارد. بعضی ها هم بدنشان پر از خال است.
کفش دوزکها حیوانات بسیار مفیدی هستند. آن ها با خوردن حشره های زیان بخش به کشاورزان کمک می کنند.در برخی از کشورها، کفش دوزی را پرورش می دهند و به کشاورزان  می فروشند تا به جای سم های خطرناک از آن ها برای نابودی حشرات استفاده کنند.
می دانید کفش دوزک ها برای چه قرمز یا زرد درخشان هستند؟ این رنگها در دنیای حیوانات نشانه ی خطر است! پرنده ها با دیدن این رنگ ها می فهمند که کفش دوزک ها سمّی و بدمزه هستند و از خیر شکارشان می گذرند.