پرنده ای به نام کِشیم

کشیم استاد شنا و شیرجه داخل آب است. کشیم جوجه هایش را بر پشت خود سوار می کند و به میان آب می روند و تا زمانی که جوجه ها شنا را خوب یاد بگیرند به این کار ادامه می دهند! پاهای کشیم نسبت به پرنده های دیگر عقب تر قرار گرفته است به همین خاطر کشیم ها بر روی خشکی نمی توانند خیلی خوب راه بروند در عوض خیلی خوب شنا می کنند.