خدنگ های تیز و فرز

این حیوان را می شناسید؟ نام این حیوان که شبیه به سمورها و موش ها است. «خدنگ» است. نام عجیب و غریبی دارد. نه؟ خودش هم مانند نامش عجیب و غریب است. خدنگ قدرت زیادی هم دارد.
فکر می کنید این خدنگ در حال چه کاری است؟
شاید باورتان نشود. امّا در حال شکار مار است. یک مار سمّی و خطرناک؛ اگر هنوز باور نکرده اید، این عکس را ببینید.
خدنگ ها خیلی تر و فرز هستند. به همین دلیل، خیلی خوب از پس مارهای سمّی و خطرناک برمی آیند. موهای بلند روی تنشان هم باعث می شود نیش های مار زیاد در تنشان فرو نرود و جان سالم در ببرند.