شیر:اول،فرمانده

شیرها گروهی زندگی می کنند. هر گروه گله نامیده می شود و فرماندهی آن با یک شیر نر است. این شیر نر از اعضای گروه در برابر دیگران مراقبت می کند. یال شیر نر، آن را بزرگ تر و قوی تر نشان      می دهد و دشمنانش را می ترساند. پیدا کردن غذا با شیر ماده است.شیرهای ماده معمولاً گروهی به شکار می روند. آن ها شکار را محاصره می کنند و آرام آرام به آن نزدیک می شوند و راه فرار را به رویش می بندند. وقتی یک شیر به اندازه کافی به شکارش نزدیک شد، روی آن می پرد، گردنش را گاز می گیرد و آن را به زمین می زند، سپس شکار بین گروه تقسیم می شود. فرمانده ی گروه، یعنی شیر نر اوّل از همه شروع به خوردن می کند.
 

50 سال پیش، شیرها در علف زازهای ایران نیز زندگی می کردند. ما با شکار زیاد، و از بین بردن محل زندگی آنها، نسل شیرهای ایرانی را نابود کردیم. اکنون دیگر شیری در ایران نداریم.
مطلب مربوط به شیرها را سینا احمدی(11ساله) از زنجان برای ما فرستاذه است.