مارمولک سبز خزری

این مارمولک خوش رنگ در شمال ایران زندگی می کند. و نام آن مارمولک سبز خزری است از رنگ آن هم کاملاً مشخص است که باید در مکانی سبز رنگ زندگی کند تا به بتواند به خوبی پنهان شود این نوع از مارمولک دُم های بسیار بلندی دارند که تا دو برابر طول بدنشان نیز می رسد!