نوتریا

نوتریا شکل و قیافه ی بامزه ای دارد. این جانور در جنوب قاره ی امریکا زندگی می کرد؛ اما آن را به کشورهای دیگر بردند و در استخرهای مخصوصی پرورش دادند. پرورش دهندگان از پوست شکم این جانور برای دوختن لباس های گران قیمت استفاده می کردند. بعد از مدتی اتفاق بدی افتاد.تعدادی از این جانوران پرورشی از استخر فرار کردند و به مزارع کشاورزی آسیب رساندند. پرورش نوتریا متوقف شد؛ اما برخی از نوتریاهایی که فرار کرده بودند، به زندگی خود در طبیعت ادامه دادند.در اطراف رود ارس هم تعدادی از این جانور دیده شده است. احتمالاً آنها از کشورهای شمال ایران آمده اند.

.