شاه بوف بزرگ ترین جغد ایران

بی صدا پرواز کن!
جغدها به پرواز بی صدایشان در شب معروف هستند. اگر پرواز جغدها در شب سروصدا درست می کرد، آن ها دیگر استاد شکار در تاریکی نبودند؛ چون آن وقت شکار، با شنیدن صدا، به راحتی فرار می کرد.
جغدها چشم های بسیار درشتی دارند که برای دیدن در نور کم شب به آنها کمک می کند. جغدها پرنده های بسیار مفیدی هستند. آن ها با خوردن انواع موش ها، از افزایش جمعیّت آن ها جلوگیری می کنند. اگر جمعیت موش ها زیاد شود، زندگی گیاهان و جانورانی که از گیاهان تغذیه می کنند، به خطر می افتد.
منقار و چنگال های جغد بسیار قدرتمند است. جغدها می توانند گردنشان را آن قدر بچرخانند که پشت سرشان را هم ببینند!
این عکس یک شاه بوف است. بوف نام دیگر جغد است. شاه بوف بزرگ ترین جغد ایران است و می تواند حیوانی به اندازه ی خرگوش را نیز شکار کند.