یوزپلنگ ایرانی

به این صورت دوست داشتنی نگاه کنید. این صورت یک یوزپلنگ ایرانی است. یوزپلنگ ها سریعترین دونده های خشکی هستند. امروزه یوزپلنگ تنها در قاره آفریقا و کشور ما ایران زندگی می کند. تعداد یوزپلنگ های ایرانی بسیار کم شده است و باید از آنها خوب مراقبت کنیم تا از بین نروند. یوز پلنگ ها چند نشانه دارند: بدن نارنجی با خال های سیاه توپُر، دو خط سیاه که از گوشه ی چشم تا لبشان کشیده شده (خط اشک) و پاهای بلند وکشیده.
دست و پای بلند، بدن کشیده و باریک، قلب قوی و شش های بزرگ، به یوزپلنگ ها کمک می کند تا با سرعت 110 کیلومتر در ساعت، به دنبال شکار بدوند. هیچ جانوری در روی زمین نمی تواند با این سرعت بدود.
. اسم این جانور از دو قسمت«یوز» و «پلنگ» تشکیل شده است. یوز به معنی جوینده است. در قدیم، آنها را تربیت می کردند و برای یافتن و گرفتن شکار می فرستادند. در زبان انگلیسی به یوزپلنگ«چیتا» می گویند.

کلمۀ چیتا از زبان هندی گرفته شده و به معنی پلنگ «خال دار» است. این کلمه هم خانوادۀ کلمۀ «چیت» است که به پارچۀ خال خالی و گل دار گفته می شود. مادران شما ممکن است هنوز از این کلمه استفاده کنند.