آیا پرندگان باهوش اند؟جانورانی چون پستانداران و پرندگان با مغزی بزرگ و پیچیده می توانند یاد بگیرند و با شرایط و موقعیت های جدید سازگاری پیدا کنند. ماهی ها و خزندگان که مغز آنها ساده تر و کوچکتر است. بیشتر متکی به غریزه اند.