زندگی پشه ای

پشه ها از خانواده ی حشره ها هستند. بدن آن ها سه قسمت دارد، سر، سینه و شکم، پشه ها 6 پای بندبند و یک خرطوم دارند. پشه ی مادربزرگ تر از پشه ی پدر است. خرطوم پشه ی مادر بلندتر و برای مکیدن خون مناسب است.
پشه ی پدر در حدود یک هفته و پشه ی مادر حدود 7 تا 100 روز عمر می کند. پشه ها برای این که بتوانند پرواز کنند از شهد گل ها و گیاهان می خورند. پشه ی پدر هیچ وقت خون نمی خورد و نیش نمی زند.
اگر پشه ای تو را نیش زد، حتماً بدان که پشه ی مادر است. او در هر بار تخم گذاری 100 تا 200 تخم می گذارد. پشه در طول روز در محل های خنک، تاریک و نم دار استراحت می کند و در عصر و غروب برای خوردن خارج می شود.
پس اگر در محل زندگی ات جوی آب، گلدان، زیر گلدانی، سینی کولر، چاهک، گودال استخر و ... هست، مواظب نیش پشه باش.